Endelig avklaring vedrørende AL-reglene for privat innkvartering [oppdatert]

Allerede i mai 2017 foreslo PS å endre loven for privat utleie – populært kalt AL (Alojamento Local). Siden da har lovforslaget blitt debattert både blant politikere, presse og berørte aktører – ikke minst hotellbransjen.

Lovforslaget gikk ut på at det skulle reguleres hvor stor del av boligmassen som kunne leies ut, og evnt. også begrensning i hvor stor del av året det kan leies ut. Dette skulle kunne bestemmes lokalt av kommuner.

Det har vært opprettet flere grupper som skulle se på hvordan dette kunne gjøres, til beste for lokalsamfunnet.

I går, 18. juli, ble lovforlaget godkjent, og vil tre i kraft 60 dager etter kunngjøring.

Loven som ble vedtatt nå har bare å gjøre med de som driver med korttidsutleie til turister, ikke de som driver med langtidsutleie. For begge typer av leie så skal leieinntekter i Portugal oppgis til Finanças (Declaração do IRS) og skatt skal betales til Portugal.

Men for at det ikke skal bli dobbeltbeskattning, så vil du få fratrekk i skatten i Norge for skatten du har betalt i Portugal.

Dvs at inntektene skal oppgis til begge lands skattemyndigheter, men du betaler skatten kun én gang.

Her er de viktigste endringene som er godkjent som lov om lokal innkvartering (AL):
(Google-oversatt med små rettelser. Det jobbes løpende med å forbedre teksten.)

Inneslutningsområder

«Med det formål å bevare den sosiale virkeligheten i nabolagene og stedene, kan det territoriale kompetente bystyret ved regulering og med begrunnet oppløsning godkjenne forekomst av inneslutningsområder, ved sogn, helt eller delvis, for installasjon av ny innkvartering lokalt nivå, og kan legge inn begrensninger på antall lokalsamfunn på dette territoriet, som kan ta hensyn til prosentgrenser i forhold til boligen som er tilgjengelig, «leser eksamensbeviset.

I de områder av inneslutning som skal defineres av kommunene, som må vurderes minst hvert annet år, kan «samme eier kun drive maksimalt syv lokalinnkvartering», et kriterium som bare gjelder bedrifter etter lovens ikrafttredelse.

Inntil kommunalforskriften trer i kraft, kan bystyret «suspendere, i maksimalt ett år, tillatelse til nye registreringer i spesifikt avgrensede områder».

Registrering og opphør av virksomheter

I tilfelle av herberger skal forhåndsmelding ledsages av «protokoll fra husholdningsforsamlingen som tillater installasjonen».

«Forutgående varsel kan gis dersom, innen 10 dager etter presentasjonen eller innen 20 dager i tilfelle av» herberger «, kammerets ordfører som er territorielt kompetent, med fullmakt til delegasjon til rådsmedlemmer eller motsette seg registrering «, basert på begrunnelsen fastsatt, i samsvar med eksamensbeviset vedtatt i dag.

I denne sammenheng må bystyret innen 30 dager etter innlevering av bare forvarsel med tidsfrist utføre en undersøkelse for å verifisere samsvar med lovkravene.

Når det gjelder opphør av aktivitet, må eieren avbryte registreringen av virksomheten.

I tilfelle at slutten av operasjonen er relatert til opposisjonen til Assembleia de Condosos, fastsetter loven at eiendommen ikke er i stand til å «utnyttes som lokal innkvartering, uavhengig av sin enhet, i en tidsperiode som er fastsatt i vedtaket, opp til maksimalt ett år «.

Kraften til den felles eiersammenstillingen

Å gi boligtjenester, «det er ikke rom for installasjon og drift av ‘vandrerhjem’ i bygninger i horisontal eiendom i bygninger der sameksisterer boliger uten tillatelse fra leiligheten eiere for formålet, bør de respektive vedtak instruere bare før kommunikasjonen med begrepet «.

I tilfelle av lokal boliger aktivitet utføres i en egen del av bygningen,» Selvbetjent Assembly etter ordre fra mer enn halvparten av bygningen promille, i et grunn avgjørelse, som følge av gjentatte praksis og bevist handlinger som forstyrrer den normale bruk bygningen og forårsake ubehag og påvirke resten av felles eiere kan motsette seg utøvelsen av aktiviteten. »

Beslutningen fra den felles eiersammenføring må kommuniseres til ordføreren i den territorielt kompetente byen, som må avgjøre søknaden om kansellering av registreringen av etableringen av lokal innkvartering.

Loven bestemmer også at villaen kan fastsette betalingen av et tilleggsbidrag tilsvarende utgiftene som følge av økt bruk av fellesdelene, med en grense på 30% av den årlige verdien av den respektive kvoten.

Forpliktelser til bedrifter

Lokal innkvartering er forpliktet til å ha en informasjonsbok om driften av etableringen, nemlig om innsamling av søppel og omhu som skal tas for å unngå forstyrrelser som påvirker resten av nabolaget, som skal gjøres tilgjengelig på portugisisk og Engelsk og minst to andre fremmed språk.

Etableringer må ha flerrisikoforsikring for sivile erstatningsansvar, slik at mangel på gyldig forsikring er grunnlag for kansellering av registrering av lokal innkvartering.

«Utgiftene til arbeid som utføres i de felles delene for å tilpasse eller lisensiere leieavtalen til dette formålet, bæres av eieren av lokalinnkvarteringen, sier loven.

Inspeksjon og forsømmelser

Tilsynet med lokal innkvartering er ansvaret for mat- og økosikkerhetsmyndigheten (ASAE) og bystyret, samt etterforskning av prosessene og anvendelse av bøter og tilhørende sanksjoner.

Når det gjelder lovbrudd, øker lovgivningen den maksimale mengden av bøter, spesielt i tilfeller der det er tilbudet av lokale overnattingsbedrifter ikke registrert eller utdaterte poster, brudd på plikten til å oppdatere alle data i Single Elektroniske og brudd på bedriftens maksimale kapasitet.

I slike situasjoner er lovbruddene kommer til å bli straffet med en bot 2500-4000 euro i tilfelle av en person, og fra 25.000 til 40.000 euro i tilfelle av juridisk person, når dagens ordning gir bøter på opp til 3.740,98 euro i tilfelle av en naturlig person, og opp til 35.000 euro, i tilfelle av en juridisk person.

Men svikt i lokale overnatting etablering av generelle krav og sikkerhetskrav vil fortsette å bli sanksjonert med en fin 125-3250 euro i tilfelle av en person, og 1250-32500 euro i tilfelle av juridisk person, ifølge med det sosialdemokratiske forslaget, godkjent i parlamentarisk komité.

De bare forhold som tilbys av mangelen på å legge ut utenfor skiltet og mangel på publisitet av driftsperiode for de lokale overnattingsbedrifter er finstoffet 50-750 euro i tilfelle av en individuell, og 250-7500 euro i tilfellet av en juridisk person.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x