Kart over smitte- og reiserestriksjoner i Europa (Oppdatert 18/10 – 12:00)

Det er utviklet et kart over smitte-situasjonen med tilhørende reiserestriksjoner i Europa, som oppdateres løpende (hver torsdag).

13. oktober vedtok EUs medlemsstater en rådsanbefaling om en koordinert tilnærming til begrensningen av fri bevegelse som svar på COVID-19-pandemien.

For å begrense spredningen av koronavirusutbruddet har EUs 27 medlemsstater vedtatt ulike tiltak, hvorav noen har hatt innvirkning på innbyggernes rett til å bevege seg fritt over EU, for eksempel krav til karantene- eller koronavirus-test.

Selv om tiltakene er ment å beskytte innbyggernes helse og velvære, har de hatt alvorlige konsekvenser for økonomien og borgernes rettigheter. De europeiske borgernes rett til å bevege seg og oppholde seg fritt i EU er en av de mest elskede prestasjonene i EU, så vel som en viktig drivkraft for økonomien.

En godt koordinert, forutsigbar og gjennomsiktig tilnærming til vedtakelsen av begrensninger for fri bevegelse er nødvendig for å forhindre spredning av viruset, ivareta helsen til innbyggerne og opprettholde fri bevegelse i Unionen, under sikre forhold. Dette er viktig for de millioner av innbyggerne som stoler på grenseoverskridende reiser hver dag, og avgjørende for vår innsats for å starte en sikker gjenoppbygging av økonomien.

Anbefalingen angir fire nøkkelområder der medlemsstatene vil koordinere sin innsats:

 1. Felles kriterier

Medlemsstatene vil ta følgende nøkkelkriterier i betraktning når de vurderer å begrense fri bevegelse som svar på koronaviruspandemien:

 1. den rapporterte tilfeller (det totale antall nylig meldte COVID-19 tilfeller per 100 000 innbyggere i de siste 14 dagene på regionalt nivå)
 2. den test positivitet hastighet (prosentandelen av positive tester blant alle tester for COVID-19-infeksjon utføres i løpet av den siste uken)
 3. den testhastighet (antall tester for COVID-19 infeksjon per 100 000 utført i løpet av den siste uken)

For å sikre at omfattende og sammenlignbare data er tilgjengelige, vil medlemsstatene hver uke gi de nødvendige dataene til European Center for Disease Prevention and Control .

 1. Et felles kart

Basert på data levert av medlemsstatene, vil European Center for Disease Prevention and Control publisere et kart over EUs medlemsstater, fordelt på regioner, som vil vise risikonivåene over regionene i Europa ved hjelp av et trafikklyssystem. Regioner vil bli angitt i fargene ‘ grønn ‘, ‘ oransje ‘, ‘ rød ‘ og ‘ grå ‘ (hvis ikke nok informasjon er tilgjengelig).

Dette kartet vil også omfatte data fra Island, Liechtenstein og Norge.

I dette kartet skal et område være merket i følgende farger:

 • grønn , hvis varslingsgraden er mindre enn 25 og testens positivitetsgrad er mindre enn 4%;
 • oransje , hvis varslingsfrekvensen er mindre enn 50, men testens positivitetsrate er 4% eller mer, eller, hvis varslingsgraden varierer fra 25 til 150, men testens positivitetsrate er mindre enn 4%;
 • rødt , hvis varslingsfrekvensen er 50 eller mer og testens positivitetsrate er 4% eller mer, eller hvis varslingsfrekvensen er mer enn 150;
 • grå , hvis ikke tilstrekkelig informasjon er tilgjengelig, eller hvis testhastigheten er 300 eller mindre.

Kartet vil også gi reisende generell informasjon om risikonivået på destinasjonen. Sammen med informasjonen som er tilgjengelig på nettplattformen ‘ Re-open EU ‘, bør reisende kunne fortelle om de kan forvente å bli underlagt visse tiltak hvis de reiser til en annen region i EU.

 1. En vanlig tilnærming for reisende

På grunnlag av det felles kartet vil medlemsstatene deretter bestemme om de innfører visse begrensninger, for eksempel karantene eller tester, for reisende som kommer fra andre områder. Medlemsstatene har blitt enige om at det ikke vil være noen begrensninger, for eksempel karantene eller testing, for reisende som kommer fra “grønne” regioner.

Medlemsstater som anser det som nødvendig å innføre begrensninger for fri bevegelse, basert på egne beslutningsprosesser, kan kreve at personer som reiser fra et annet område enn “grønt”, til å:

 • gjennomgå karantene; og / eller
 • gjennomgå en test for COVID-19-infeksjon etter ankomst.

Det er opp til medlemsstatene å bestemme hvilke tiltak som skal brukes på personer som reiser fra risikoområder til deres territorier. Dette betyr at noen medlemsstater ikke vil bruke noen restriksjoner på reiser innen EU, mens andre kan bestemme seg for å bruke visse tiltak, som karantene eller testing, på reisende som kommer fra ‘oransje’, ‘rødt’ eller ‘grått’ område. Informasjon om hvilke medlemsstater som bruker hvilke tiltak som vil være tilgjengelige, på nettplattformen ‘ Åpne igjen EU ‘. Medlemsstatene kan også kreve at personer som kommer inn på deres territorium, sender inn skjemaer for passasjerlokalisering, i samsvar med kravene til databeskyttelse.

Tiltak må ikke være diskriminerende, noe som betyr at de også vil gjelde tilbakevendende statsborgere i den berørte medlemsstaten.

Reisende med en vesentlig funksjon eller behov vil ikke bli pålagt karantene. Mens de utfører sine oppgaver, gjelder dette:

 • Arbeidere eller selvstendig næringsdrivende som utøver kritiske yrker, inkludert helsearbeidere, grense- og utsendte arbeidstakere samt sesongarbeidere som referert til i Retningslinjene om utøvelse av fri bevegelse for arbeidstakere under COVID-19-utbruddet;
 • transportarbeidere eller transporttjenesteleverandører, inkludert førere av godskjøretøyer som frakter varer til bruk i territoriet, så vel som bare de som transporterer
 • pasienter som reiser av tvingende medisinske grunner;
 • elever, studenter og traineer som reiser utenlands til daglig;
 • personer som reiser av tvingende familie- eller forretningsårsaker (inkludert medlemmer av grenseoverskridende familier som reiser regelmessig);
 • diplomater, ansatte i internasjonale organisasjoner og mennesker som er invitert av internasjonale organisasjoner hvis fysiske tilstedeværelse er nødvendig for at disse organisasjonene skal fungere godt, militært personell og politibetjenter, og humanitære hjelpearbeidere og sivilbeskyttelsespersonell i utøvelsen av sine funksjoner
 • passasjerer i transitt;
 • sjøfolk;
 • journalister når de utfører sine plikter.
 1. Tydelig og rettidig informasjon til publikum om eventuelle begrensninger

Medlemsstatene vil gi detaljer om kommende restriksjoner for fri bevegelse eller oppheving av reisebegrensninger til medlemsstatene og Kommisjonen. Disse endringene vil også bli publisert på Re-open EU. Som hovedregel vil informasjon om nye tiltak bli publisert 24 timer før de trer i kraft .

Originalversjonen finner du her – på EU’s sider:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en

Kart – som bilder – finnes her:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x