Skattefrie pensjonsinntekter for norske pensjonister i Portugal?

En ny avgjørelse i Skatteklagenemnda er godt nytt for norske pensjonister. Norske pensjonister som har bosatt seg i Portugal kan i tillegg til sol og varme trolig nyte en særlig gunstig beskatning av pensjonsinntekter. Dette melder deloitte.com.

Skatteetaten har i flere år krevd full skatt i Norge av alle inntekter, inkludert pensjonsinntekt, fra pensjonister som har bosatt seg i Portugal. Spørsmålet i disse sakene har vært tolkning av skatteavtalen og om Norge kan skattlegge hele pensjonen. Skatteetaten har ment at Norge har beskatningsrett etter skatteavtalen, mens flere skattytere og deres rådgivere har ment at det norske synet er basert på feil forståelse av ordningen.

NHR-status

Portugal har i flere år hatt en særlig gunstig skatteordning for pensjonister hvor skattestatus i Portugal betegnes som «Non Habitual Resident» (NHR-status). Det er enkelte vilkår knyttet til å få denne statusen, og varigheten er begrenset til 10 år. For pensjonister er skattestatusen særlig gunstig fordi store deler av pensjonen tidligere ikke har blitt beskattet i Portugal. Etter skatteavtalen har Norge ikke beskatningsrett til pensjon fra tidligere arbeidsforhold i privat tjeneste eller uføreytelser fra privat tjenestepensjonsforsikring for personer som er skattemessig bosatte i Portugal. I mange tilfeller betyr dette svært lav beskatning av pensjonen samlet sett for pensjonister bosatt i Portugal såfremt Norge godtar NHR-statusen som skattemessig bosatt.

Fra 2020 er det imidlertid en endring med innføring av 10 % skatt i Portugal. Likevel vil ordningen kunne være gunstig for pensjonister i mange tilfeller.

Skatteklagenemda anerkjenner nå NHR-status

Skatteklagenemda har i vedtak i stor avdeling i en konkret sak kommet til at Skatteetatens og Finansdepartementets syn både på NHR-ordningen i Portugal og betydningen dette har for beskatningsrett etter skatteavtalen er feil. I den aktuelle saken som var opp til behandling var spørsmålet beskatning av lønn og aksjegevinster, ikke pensjonsinntekt. Det prinsipielle i saken er imidlertid sammenfallende for alle som har bosatt seg i Portugal med NHR-status. Spørsmålet var om denne status skulle anses for å innebære bosted i Portugal etter skatteavtalen artikkel 4.

Skatteavtalen artikkel 4 nr. 1 er i skatteavtalen med Portugal formulert i henhold til OECDs mønsteravtale med unntak for tilfeller hvor man kun er skattepliktig for inntekter med kilder i Portugal. Selv om pensjonsinntekt fra Norge og andre land ikke blir skattlagt i Portugal for denne gruppen skattytere, kom Skatteklagenemnda til at det i denne saken var sannsynliggjort at Portugal anså NHR ordningen for å innebære globalskatteplikt. I dette tilfellet var det klart at både lønn og aksjegevinster faktisk var skattlagt i Portugal. Det ble derfor lagt til grunn at personen var skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen.

Gjelder foreløpig også svenske pensjonister

Portugal er en svært populær destinasjon også for svenske pensjonister. Selv om svenske myndigheter også synes det er problematisk at utflyttede pensjonister ikke betaler skatt av pensjonen hverken i Sverige eller Portugal har Skatteverket godtatt skattestatusen. Sverige arbeider med å endre skatteavtalen med Portugal av denne grunn, noe flere land som Danmark og Finland allerede har gjort.

Hvordan bør norske pensjonister forholde seg til den nye avgjørelsen?

For norske pensjonister i Portugal mener vi resultatet må få betydning for Skatteetatens praksis i disse sakene. Flere klagesaker står for tur til behandling både hos skattekontor og i Skatteklagenemda. Pensjonister som har forholdt seg til den strenge norske tolkningen, vil på visse vilkår kunne endre skattemeldingen for årene 2017, 2018 og 2019 og vise til avgjørelsen. For årene 2015 og 2016 er det også en mulighet for å be skattemyndighetene endre skatteoppgjøret på grunn av feil norsk forståelse av skatteavtalen og metode for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Se mer på deloitte.com.

×
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x