Arv i Portugal

Den Norske Ambassaden har en oversikt over praksis vedrørende arv i Portugal.

Originalen finner du HER.

Denne versjonen er fra 2018-04-06

Ved arvesaker i utlandet vil utenrikstjenestens oppgave begrense seg til å være behjelpelig med å finne en lokal advokat som kan gi bistand til norske arvinger. Nedstående orientering må leses på dette grunnlag.

Faktisk forutsetning

Den faktiske forutsetningen for denne oversikten er at en norsk statsborger som har flyttet til Portugal eller eier eiendom der avgår ved døden.

Rettslig forutsetning

1. Norske lover og regler

Etter norske regler skal portugisisk lovgivning anvendes hvis arvelateren bor i Portugal ved sin bortgang (bosteds-prinsippet). Portugisisk lovgivning avgjør hvem som er arvinger og hvilken arv de skal ha samt hvilke skifte og avgiftsregler som gjelder.

2. Portugisiske lover og regler

Etter portugisiske regler har utgangspunktet vært det motsatte, norsk lovgivning skal anvendes fordi avdøde var norsk statsborger (statsborgerprinsippet). Det innebærer at arveoppgjøret ved portugisiske domstoler skal følge norske arveregler (men altså portugisiske skifte og avgiftsregler).

Portugisisk lov ble imidlertid endret når EUs forordning 650/2012 om arveoppgjør trådte i kraft. Denne endringen innebærer at i saker med personer som dør etter 17. august 2015 gjelder bostedsprinsippet også her, med mindre avdøde har bestemt i testament at oppgjør skal foretas i Norge eller etter norske regler.

Ettersom denne lovgivningen er relativt ny blir det i blant allikevel bedt om bekreftelse på hvem som er arvinger etter norsk lov, eller bekreftelse på norsk arvelov. Disse dokumentene er ikke lenger nødvendige å fremskaffe. Sannsynligvis bes det om dette fordi saksbehandler ikke er oppdatert på gjeldende lovverk, eller fordi de er usikre på hva som gjelder. Man kan i disse tilfellene referere til EUs forordning 650/2012.

Behandling av norsk tingrett

Hvis portugisiske domstoler avslår å behandle saken kan norsk tingrett beslutte å behandle den.

Behandling av portugisiske domstoler

Ved behandling for portugisiske domstoler vil det som regel være nødvendig med portugisisk advokatbistand spesielt hvis det i oppgjøret er fast eiendom i Portugal, som det alltid skal svares portugisisk arveavgift av.

Dersom arveoppgjøret skal gjøres etter norske arveregler vil portugisiske myndigheter be om at det fremskaffes en attest på hvem som etter norsk rett er arvinger. Denne attesten fås hos tingretten i Norge på det sted avdøde sist var bosatt. Attesten må oversettes til portugisisk, notarialbekreftes (bekreftende underskrift) av Notarius Publicus (tingretten) og påføres apostille av Fylkesmannen [som gjør legalisering (bekreftelse av underskrift) unødvendig].

Gjelder det fast eiendom i Portugal og avdøde var bosatt i Norge kan det bli nødvendig å fremlegge norsk dødsbevis, skifteattest, testament etc. I blant kreves også en bekreftelse fra ambassaden på at norske myndigheter ikke utsteder dødsattest. Dokumentene må være oversatt til portugisisk, notarialbekreftet (bekreftende underskrift) av Notarius Publicus (tingretten) og påført apostille av Fylkesmannen [som gjør legalisering (bekreftelse av underskrift) unødvendig]. Portugal har undertegnet Haag-konvensjonen av 05.10.1961 om å sløyfe kravet om legalisering (bekrefte underskrift) av utenlandske offentlige dokumenter.

Få med deg de viktige nyhetene fra Portugal.
Meld deg på gratis nyhetsbrev – nederst på siden.

Vær med og støtt Mitt Portugal. Velg enkeltbeløp eller månedlig støtte:

Annonse
Spre budskapet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •